Sama Chakwa Festival – Celebrating bond between brother and sister

The festival song सामा खेले चलली.. बनी संग सहेली.. हो जुग जुग जिय हो.. भैया जिय हो.., सामचक-सामचक अइयह हो, जोतला खेत में ढ़ेपा फोरि फोरि खैयह हो, सामा खेलेय गेलिये हो भैइया चकेवा ले[…]

Continue reading …